Služby

Poskytujeme tyto základní činnosti

 • Ubytování v jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích, ubytování zahrnuje praní, žehlení, úklid, spotřebu energií
 • Stravu 4 x denně se zajištěním individuálního dietního režimu
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, mytí těla, péče o ústa, vlasy, nehty, použití WC
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Příprava a podávání stravy, vstávání a ulehání, stání a chůze, orientace místem, časem, osobou, výběr oblečení, oblékání a svlékání, obouvání a zouvání
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  vycházky, výlety, návštěvy kulturních akcí v domově i mimo, návštěvy rodin a blízkých, společné oslavy narozenin
 • Sociálně terapeutické činnosti –  zooterapie
  aktivizační činnosti – individuálně i skupinově kondiční cvičení, procvičování jemné motoriky, nácvik a procvičování běžných denních činností, zájmová činnost
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – spolupráce s rodinou, s úřady, soudy

Fakultativní činnosti

 • možnost individuální dopravy klientů
 • poplatek za odeslání vyúčtování

Zprostředkovatelské služby:

 • možnost nákupu ovoce, zeleniny, nápojů, cukrovinek a hygienických potřeb v bufetu v budově A (osobně, nebo za podpory pečovatelky, klíčové pracovnice)
 • umístění a využití vlastních elektrospotřebičů na pokoji, včetně internetu
 • zprostředkování služeb kadeřníka, pedikúry, masáže

Zdravotní péče:

 • v domově je zajištěna nepřetržitá péče odborného zdravotního personálu
 • pravidelně každou středu dochází do domova praktický lékař
 • jeden krát měsíčně dochází do domova psychiatrický lékař
 • klienti mají právo se rozhodnout o volbě ošetřujícího lékaře, v případě, že klient nevyužije možnost návštěv lékaře v zařízení, musí si dopravu k lékaři mimo domov zajistit osobně na své náklady
 • léky klientům zajišťuje zdravotní oddělení, klient má možnost zajistit si léky osobně podávání léků provádí odborný personál
 • zdravotní personál zajišťuje odborné výkony do výše svých pravomocí, které jsou v souladu s legislativou, platnou pro zdravotní praxi prováděnou v sociálním zařízení (nejsme zdravotnické zařízení)

Cílová skupina

 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková kategorie

 • služba je poskytována osobám starším 40 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy, včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí, deprese, schizofrenie), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Kapacita

 • celková kapacita 71 lůžek

Druh služby

 • domovy se zvláštním režimem

Podání žádosti a přijetí klienta

 • žádost, související dokumenty a informace si lze stáhnout z webových stránek www.ddpsamopse.cz, osobně vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice, případně lze informace získat telefonicky a žádost může být zaslána poštou
 • vyplněnou žádost včetně vyjádření praktického lékaře, v případě omezení svéprávnosti o ustanovení opatrovníka doložení rozhodnutí soudu zaslat poštou, nebo osobně sociální pracovnici
 • přijetí předchází sociální šetření u žadatele, které může probíhat za přítomnosti osoby určené žadatelem, společně je projednán návrh smlouvy, případně den nástupu do DZR
 • smlouva je uzavírána písemně na základě individuálních přání a potřeb, v den přijetí do domova, smlouvu podepisuje klient, případně soudem určený opatrovník vždy za přítomnosti klienta
 • každý klient má svého klíčového pracovníka –  pečovatelku, která ho provází po celou dobu pobytu v domově

Z jakých důvodů můžeme odmítnout poskytnutí služby

 • neposkytujeme službu, o kterou klient žádá, jeho zdravotní stav a potřeby nesplňují podmínky cílové skupiny DZR
 • nemáme dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby (vyhláška 505/2006, Sb., v platném znění, § 36) z důvodu, že: zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba má infekční onemocnění
 • osobě může být vypovězena stávající smlouva o poskytnutí služby v době kratší 6 měsíců, pokud klient z důvodu svého onemocnění narušuje společenské soužití a práva ostatních klientů

Aktivizační služby:

Naše zařízení nabízí svým klientům aktivní vyplnění volného času.

Co je aktivizační činnost:

 • aktivita podporující zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplně aktivity/ zaměstnávání
 • pomáhá zlepšovat schopnosti, které člověk potřebuje pro zvládání běžných denních činností a volného času
 • motivuje k zapojení klienta do aktivit jeho sociálního prostředí a komunity
 • posiluje klienta v udržení, obnovení či získání dovedností potřebných pro plánování a realizací jejich každodenních činností.