Etické zásady

Dbáme na dodržování lidských práv, zveřejněných ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.
Respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
Dáváme přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytujeme na nejvyšší odborné úrovni.

Pravidla etického chováni ve vztahu ke klientovi.

Podporujeme své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.
Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva klientů.
Pomáhá se stejnými a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům a s každým člověkem jednáme jako s celostní bytostí.
Jednáme s klienty jako s rovnocennými partnery, přistupujeme k nim s pochopením, trpělivostí empatií. Zaměřujeme se individuálně na silné stránky klientů a tak podporujeme jejich zmocnění.
Chráníme klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.

Pravidla etického chováni ve vztahu ke svému zaměstnavateli.

Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
V organizaci spolupůsobíme při vytváření takových podmínek, které nám umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
Snažíme se ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve svém zaměstnáni s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

Pravidla etického chováni ve vztahu ke kolegům

Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje poskytovaných sociálních služeb.
Iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a zaměstnavateli a je zodpovědný za to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená.

Pravidla etického chováni ve vztahu ke svému povolání a odbornosti.

Dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociálních služeb a uplatňování nových přístupů a metod.
Působí na to, aby odbornou práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním.
Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.
Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti poskytovaných služeb.
Etický kodex je součástí pravidel organizace a je pro každého pracovníka závazný.
Jeho nedodržování je posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi jeho důsledky.